Hankinnat

Vantaan kaupunki on vastuullinen hankkija, joka toteuttaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja asiakasnäkökulma huomioiden. Vantaa toteuttaa laadukkaita ja taloudellisia hankintoja tervettä kilpailua edistäen. Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin hankintaohjetta ja hallintosääntöä noudattaen.

Tulevista hankinnosta ilmoittaminen

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti. Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Cloudiassa tehtyjen kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat on saatavilla Cloudian tarjouspalvelusta. Pienhankinnoissa käytetään myös Cloudiaa.

Voit tutustua kaikkiin hankintapäätöksiin paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Lisäksi Vantaan kaupunki julkaisee sivuillaan tulevista hankinnoista kilpailutussuunnitelman. Kilpailutussuunnitelmassa tulevat hankinnat ovat aikajärjestyksessä. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisin väliajoin ja jo ilmoitettuihin kilpailtuusajankohtiin saattaa tulla myöhemmin muutoksia.

Lisätietoja tarjouskilpailuista saa hankintaa valmistelevilta hankinta-asiantuntijoilta, vastuuhenkilöt on ilmoitettu kilpailutussuunnitelmassa.

Tarjouspyyntöihin vastaaminen

Tarjouspyynnöissä on ilmoitettu menettely ja määräaika tarjousten jättämisestä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta mukaan käsittelyyn. Tarjouksen tulee sisältää kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjous on oltava voimassa vähintään tarjouspyynnössä määriteltyyn päivämäärään saakka.

Vastuullisuus hankinnoissa

Vastuullisuuteen liittyy monia näkökohtia, jotka kaikki on huomioitava sekä hankinnan valmistelun, toimittajan valinnan, että toimittajan hallinnan aikana. Vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen on tärkeää, sillä kaupunki suurena hankkijana voi vaikuttaa markkinoihin ja kehittää niitä vastuullisempia tuotteita ja palveluita tarjoavaksi hankintapäätöksillään.

Vantaan kaupungin hankintoja ohjaa strategisten hankintojen tiekartta, joka yhdistää kaupungin strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamisen hankinnoilla. Tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t) sekä ISO 20400:2017 (sustainable procurement) -standardiin.

Tiekartan perusteella kaupungin strategiset painopisteet hankinnoissa ovat:

  • Hiilineutraalisuus
  • Kiertotalous
  • Innovaatiot
  • Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet hankinnoissa 
  • Yhteiskuntavastuun sosiaalinen näkökulma (työllistäminen, harmaa talous, henkilöstöpolitiikka)
  • Osallistaminen (esim. loppukäyttäjä vanhuspalveluissa) ja käyttäjän tarpeen mukaisuus
  • Lainmukaisuus ja tehokkuus

Yhteystiedot

Postiosoite
Vantaan kaupunki, Hankinta
PL 1300
01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite
Kielotie 14 A, 2 krs.
01300 Vantaa

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Ekholm Tiina, hankintajohtaja
+ 358 50 381 3852

Pajala Anu, hankintapäällikkö
+ 358 40 593 5421

Lindblad-Ahonen Anne, Ict-hankintapäällikkö
 + 358 40 516 8769

Varis Eveliina, vastuullisuuskonsultti
+ 358 43 825 5458