Valitse Vantaa

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönhakijat

Henkilöstömme kokee työyhteisöt toimiviksi ja niissä on paljon sosiaalista pääomaa. Vantaa on hyvin johdettu kaupunki, jossa lähiesimiehiltä saa tukea työhön ja jossa valmentavaa johtamista kehitetään koko ajan. Meillä työhyvinvoinnistasi huolehditaan, ja saat käyttöösi monipuoliset edut.

Ihmisiä toimistossa

Vantaa on monipuolinen ja vastuullinen työnantaja

Isossa organisaatiossa on monenlaisia työskentelymahdollisuuksia. Tarjoamme monenlaisia työskentelymahdollisuuksia: vakituisia työpaikkoja, määräaikaisuuksia, sijaisuuksia, harjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Siis moneen elämäntilanteeseen sopivia töitä!

Vantaan kaupungilla on avoin ja rento, yhdenvertaisuuteen perustuva työilmapiiri. Etsimme aktiivisesti keinoja edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja laajaa monimuotoisuutta.

Olemme tunnettuja siitä, että kokeilemme rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja − meillä jokainen voi työssään vaikuttaa kaupungin kehittymiseen. Teemme vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.

Työyhteisöissämme viihdytään

Henkilöstömme työhyvinvointia selvitettiin syksyllä 2020 Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä. Vantaan tulokset olivat erinomaiset, monilta osin Kunta10:n keskiarvoa paremmat.

Vastausten perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua. Henkilöstömme mukaan työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. 75 % työntekijöistämme suosittelisi Vantaan kaupunkia työnantajana myös ystävilleen.

Vaikuttavaa johtamista

Kuten työyhteisäjen myös johtamisen koetaan olevan Vantaalla hyvää. Tulosten mukaan lähiesimiehiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt. Vaikutusmahdollisuuksia muutostilanteissa koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin.

Hyvä esimiestyö on avain työyhteisöjen hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuden kokemiseen ja hyviin työtuloksiin. Panostamme esimiesten ja johdon valmennukseen ja suunnitelmalliseen ammatilliseen kehittämiseen.

Vantaan kaupungilla esimies voi kehittää johtamistaitojaan portaittain ja hyödyntää valmennustarjontaamme, johon jokainen esimies voi osallistua. Vantaalla puhutaan ns. systemaattisista esimiesvalmennusportaista eli valmennuskokonaisuudesta johon kuuluu:

 •  Teemallisia valmennuspäiviä mm. tietojärjestelmiin ja palvelussuhteisiin liittyen
 •  Uusille esimiehille vuoden mittainen kompetenssin kehittämiseen tähtäävä valmennus ja mentorointi
 •  Strateginen valmennus johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseeen
 •  JET, johtamisen erikoisammattitutkinto päälliköille
 •  Ylimmän johdon valmennuspäivät, strategian ja hyvien johtamiskäytänteiden jakamiseen

Systemaattista suunnittelua, laadukasta muutostyötä ja oikeudenmukaisia päätöksiä

Vantaan kaupungilla toimialat kuvaavat ja arvioivat säännöllisesti johtamisjärjestelmänsä. Arvioinnin perusteella valitsemme kehittämiskohteet, ja niille asetetaan kehittymistavoitteet.

Arviointien perusteella johtamisessa vahvuuksiamme ovat muun muassa:

 •  Tuottavuuden näkökulman huomioiminen toiminnassa
 •  Ammattitaitoinen henkilöstö, panostus osaamisen varmistamiseen ja johtamisen kehittämiseen
 •  Yksilöiden tarpeiden huomioonottaminen työn järjestämisessä
 •  Ammattitaidon ja työn kehittämiseen tähtäävä koulutus
 •  Avoin ja keskusteleva johtamiskulttuuri
 •  Matala organisaatio
 •  Systemaattinen toiminnan suunnittelu

Meillä pääset kehittymään jatkuvasti

Uskomme vakaasti, että työntekijöiden hyvinvointi säteilee asiakkaille parempana palveluna. Panostamme siis henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöillämme on mahdollisuus hakeutua sekä organisaation sisäisiin että ulkoisiin koulutuksiin. Koulutustarjontamme on kattava ja voit hakea myös omaehtoisen koulutuksen tukea. Esimerkiksi vuonna 2019 koulutuspäiviä oli yhteensä 33 617. 

Hyvinvoinnistasi huolehditaan

Vantaa panostaa työnantajana henkilöstönsä työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Kaupunki huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, terveydestä ja työkyvystä sekä pyrkii siihen, että henkilöstöllä on turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen työskentely-ympäristö. Hyvinvoivan henkilöstön avulla turvataan hyvät ja laadukkaat palvelut asukkaille.

Henkilöstömme työhyvinvointia mitataan joka toinen vuosi Kunta10-työhyvinvointitutkimuksen avulla. Kunta10 on valtakunnallinen työelämää ja hyvinvointia selvittävä seurantatutkimus, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. Kyselyn tulosten käsittelyllä työyhteisöissä vahvistetaan hyviä olemassa olevia käytäntöjä tai luodaan uusia toimivia malleja. Työhyvinvoinnin mittaaminen mahdollistaa tavoitteellisen työhyvinvoinnin kehittämisen.

Vantaan Kunta10-tuloksissa työyhteisöt saavat hyvän arvion. Henkilöstön kokemuksen mukaan työyhteisöt ovat yhteistyökykyisiä, innovatiivisia ja työpaikkojen ilmapiiri koetaan hyväksi. Myös lähiesimiesten toiminta arvioidaan Vantaalla hyväksi. Yleisesti ottaen henkilöstö kokee työnsä merkityksellisenä, haasteellisena ja on valmis ponnistelemaan työn mielekkyyden kehittämiseksi.

Kaupunki panostaa työhyvinvointiin myös kehittämällä henkilöstön työhyvinvointia- ja työkykyä tukevia prosesseja sekä panostamalla esimerkiksi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisyyn.

​​​​​​​Vantaan tarjoaa koko henkilöstölle lakisääteiset työterveyspalvelut sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Lisäksi työntekijöiden hyvinvointia tuetaan erilaisilla henkilöstöeduilla.

Vantaasta turvallisin kaupunki tehdä töitä

Jokaisella meistä on oikeus työskennellä turvallisesti. Erityisesti panostamme tällä hetkellä:

 1. Työturvallisuusriskien ennaltaehkäisevään reagointiin: kirjaamme kattavasti läheltä piti -tilanteet sekä kehittämisideat Tutka-työturvallisuusjärjestelmäämme ja reagoimme niihin sekä opimme tapahtuneesta niin, ettei vastaavaa jatkossa tapahdu.
 2. Uhka-, väkivalta- ja häirintätilanteiden ennaltaehkäiseminen ja hallinta. Tähän liittyen kampanjoimme syksyllä 2019 #Ollaanihmisiksi-teemalla.
 3. Sisäilmahaasteiden ennaltaehkäisy ja menettelytapaohjeiden mukainen toiminta: keväällä 2019 valmistuneen Suomen laajimman sisäilmaoireilukyselyn hyödyntäminen laajemmin.

Tehdään yhdessä turvallinen työpaikka!

Saat hyviä henkilöstöetuja

Tarjoamme Vantaan kaupungilla henkilöstöetuja, joiden avulla tuemme henkilöstöämme erilaisissa elämäntilanteissa.

 • Henkilöstön vapaa-ajalle on tarjolla monipuolisia ja tuettuja liikunta-, kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksia. Liikuntaa voi harrastaa etuhintaan kuntokeskuksissa ja kuntosaleilla, uimahalleilla sekä aikuisopiston ja liikuntapalveluiden järjestämissä ryhmissä.
 • Alennushintaisia lippuja teatteriin, oopperaan sekä elokuviin.
 • Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää ja työssä jaksamista tukevaa ja kattaa myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon.
 • Kaupungilla on käytössään yli 500 eri kokoista ja eri puolilla Vantaata sijaitsevaa palvelussuhdeasuntoa, jotka ovat ensisijaisesti uusien työntekijöiden käyttöön. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Lisätietoja voit kysyä Vantaan kaupungin tilakeskuksen asuntovuokrauksesta: tilakeskus.vuokraus@vantaa.fi tai 09 8392 2 612.
 • Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.
 • Työpäivien ruokailua tuetaan lounasedulla ja useissa lounaspaikoissa maksu tapahtuu kaupunkikortilla.
 • Kaupunki tukee työmatkailua antamalla työntekijöilleen etuseteleitä julkisen liikenteen käyttöön ja matkalipun hankintaan. Etua voi käyttää myös vapaa-ajalla tehtäviin matkoihin.

Palkka ja palkitseminen

Vantaan kaupungilla palkkaus määräytyy palvelussuhteeseen sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme työkokemus-, vuosisidonnais- tai ammattialalisää. Lisä maksetaan työkokemuksesta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Työvuosien määrä kartuttaa myös vuosilomapäivien määrää.

Vantaan kaupungin palkitsemisjärjestelmä kannustaa henkilöstöä toimimaan kaupungin strategian ja erityisesti talous- ja velkaohjelman tavoitteita tukien.

Aloite-, erikois- ja tunnustuspalkinnot ovat vantaalaisia yksilön tai työyhteisön palkitsemismuotoja. Erinomaisista työtuloksista on mahdollista saada harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää tai hyvin suoritetusta tehtävästä voi saada kertaluontoisen erikoispalkkion.

Vuosittain jaamme myös Hyvä työyhteisö -palkinnon innolla työtään ja työyhteisöään kehittäville yksiköille.

Tutustu myös näihin

Avainsanat

Töissä VantaallaRekrytointiTyöpaikat